Ajuts a la rehabilitació energètica dels edificis

Què és la PREE?

Programa d’ajudes a la rehabilitació energètica dels edificis. ICAEN

Ja es pot accedir als tràmits d’ajuda per a la rehabilitació dels edificis.

Segons el Reial decret 737/2020 de 6 d’agost, els beneficiaris són les Comunitats Autònomes, ja que són aquestes les que s’encarreguen de tramitar els aujts i fer-los arribar als seus destinataris finals, que són els següents:
Destinataris últims dels ajuts (residència fiscal a Espanya):
 
a. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d’edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. 

b. Les comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal). 

c. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. 

d. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació.

e. Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d’actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.

f. Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. 

g. Les Comunitats locals d’energia, les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.

Consulteu la info a la web PREE