Aerotèrmia

CALDERES DE AEROTÈRMIA - INSTALVILANA

La aerotèrmia utilitza una bomba de calor per capturar l'energia de l'aire exterior.

Un circuit hidràulic alimenta un sistema de calefacció/refrigeració sota el terra, o radiadors o ventiladors convectors. 

No genera emissions de gasos contaminants.

Aquesta solució és fàcil d'implementar en no requerir un gran espai d'instal·lació.

Un entorn agradable i estable en totes les estances

Aquest sistema de calefacció aerotérmica, que no perjudica el medi ambient, utilitza una bomba de calor per a subministrar calefacció, refrigeració, així com aigua calenta a l’habitatge, garantint un major rendiment i reduint els costos de funcionament al llarg de pràcticament tot l’any.

Energía Aerotermia - Instalvilana

Gran eficiència

Els rendiments d'una bomba de calor, quan funciona en manera calefacció, són mesurats pel COP (coeficient de rendiment). Aquests valors són summament elevats, tant que superen el 100% de l'eficàcia del generador de calor aerotèrmic.

Tecnologia Inverter

Els compressors per a les bombes de calor aerotèrmiques pertanyen a la categoria Inverter. Disposen d'un gran rang de modulació, en poder treballar des d'un 8% fins a un 100% sobre la seva capacitat, magnituds que difícilment pot aconseguir la caldera tradicional.

Instal·lació molt simple

La seva instal·lació és simple. Aquesta màquina d'interior requereix el mateix lloc que una caldera mural simple i no requereix ni dipòsit de combustible com tampoc una xemeneia d'extracció.

Poc manteniment

No es requereix un manteniment important. Els aerotermos no disposen de cremador i no tenen cambra de combustió. Durant el funcionament no hi ha combustió i, en conseqüència, no és necessari netejar-lo contínuament.

La casa es pot escalfar a l'hivern i refrigerar a l'estiu (bomba de calor reversible).

Les màquines que disposem són d’última generació, amb uns rendiments molt elevats. Sens dubte un dels millors sistemes si climatitzem amb terra radiant.

Necessites algun tipus
d'instal·lació d'aerotèrmia?